Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Polityka społeczna

Działalność Klubu „Senior+” w Łabędniku

W dniu 29 maja odbył się wernisaż prac Seniorów z Klubu Senior + w Łabędniku. Przedstawiono około 70 prac, malowanych w technice akrylowej na profesjonalnych płótnach. Prace zostały zawerniksowane i oprawione w ramy. Wszystkie prace powstały w trakcie warsztatów malarskich, które odbywały się pod okiem instruktora Jana Bachara.
 
Wernisaż swoją obecnością zaszczycił Wójt Gminy Pan Andrzej Dycha.
 
Dzięki wsparciu Pana Wójta Seniorzy mają możliwość uczestnictwa w warsztatach rozwijających ich pasje i odkrywających nowe talenty.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Wernisaż

Program „Posiłek w szkole i w domu” - Edycja 2024

 • 23-05-2024
 • Autor: Jankowski Bartłomiej
 • drukuj
Flaga
 
Program „Posiłek w szkole i w domu”
jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
 
Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom
i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
 
Wartość dofinansowania na realizację zadania w 2024 r.:
Wnioskowana dotacja celowa w 2024 r.  wynosi  - 720 000,00 zł.
Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel wynoszą - 180 000,00 zł.
Zgodnie z umową z Lutego 2024 r.
- środki na dotację celową wynoszą - 351 970,00 zł
Przewidywany całkowity koszt zadania w 2024 r. wynosi  - 900 000,00 zł.
 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
 
Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 
Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa
w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
 
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 jest realizowany przez Gminę Bartoszyce na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
 
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 1200,00 zł = 4800,00 zł).
 
W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
 1. Moduł dla dzieci i młodzieży.
 2. Moduł dla osób dorosłych.
 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
 
W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych
 
Niezbędne dokumenty:
 • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego)
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.
 
Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego
 
Plakat

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2024

flafa
 
Program OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - EDYCJA 2024
 
 
Gmina Bartoszyce przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Szczegóły programu zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Program jest finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Zgodnie z wnioskiem Gminy Bartoszyce oraz umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim przewidziano, że w 2024 roku program jest realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
 
 
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
na pobyt dzienny:
 
98 736,00 zł
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
na pobyt całodobowy:
 
5 508,00 zł
 
Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
 
Program będzie realizowany w następujących formach:
 1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
-miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 
 1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
-w ośrodku / placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.
 
W ramach programu ustalone zostały następujące limity:
 1. limit 176 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 11 osób (tj. 10 osób dorosłych oraz 1 dziecko)
 2. limit 9 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego; - 1 osoby dorosłej
 
Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach Kartę zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać usługę opiekuna.
 
UWAGA:
GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 
GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.
 
O KONTAKT PROSIMY Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI Z OŚRODKA POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 
OW_2024

Załączniki

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” - EDYCJA 2024

flaga
 
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
- EDYCJA 2024
 
 
Gmina Bartoszyce otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 
Całkowity koszt programu w 2024 r. wynosi:
119 034,00
 
Kwota dofinansowania programu w 2024 r. wynosi:
119 034,00
 
Opis programu
Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług asystenta, które będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.
 
Cel programu
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
 
Realizacja programu:
Na terenie Gminy Bartoszyce Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Usługę asystenta zaplanowano dla 5 osób, w tym 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1 osoby z niepełnosprawnością sprzężona oraz 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 
Realizacja programu zapewni możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczy skutki niepełnosprawności, będzie stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Ma również za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
 
Osoby zainteresowanie wsparciem w ramach programu
PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARTOSZYCACH
POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 
Więcej informacji na temat Programu można przeczytać na stronie
 
Aoon_2024
 

Załączniki

Kampania Biała Wstążka

 • 05-12-2023
 • Autor: Dorota Myma
 • drukuj

Kampania Biała Wstążka

BiałaWstążka
 
DRZWI OTWARTE”
 
W RAMACH KAMPANII
BIAŁA WSTĄŻKA”
5 grudnia 2023r
 
5 grudnia 2023 r.   w godz. 800-1200 w ramach akcji „Otwarte Drzwi”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach
zaprasza na specjalny dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 
Tego dnia osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje
w zakresie m. in. praw przysługujących osobom doznającym przemocy domowej.
 
Dyżur pełnić będą: pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
asystent rodziny, psycholog, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
 
Serdecznie zapraszamy
 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023

flaga
 
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023

Gmina Bartoszyce otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty  osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.  
 
Całkowity koszt programu w 2023 r. wynosi:
105 625,08 zł
 
Kwota dofinansowania programu w 2023 r.  wynosi:
105 625,08 zł
 
Opis programu
Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług asystenta, które będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.
 
Cel programu
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego
 
Realizacja programu:
Na terenie Gminy Bartoszyce Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Usługę asystenta zaplanowano  dla 6 osób, w tym 3 osoby  ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1 osoby z niepełnosprawnością sprzężona oraz 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 
Realizacja programu zapewni możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczy skutki niepełnosprawności,  będzie stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Ma również za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
 
 Osoby zainteresowanie wsparciem w ramach programu
PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARTOSZYCACH
POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 
Więcej informacji na temat Programu można przeczytać na stronie
 
 
AoonPlakat

Załączniki

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023

flaga
 
 
Gmina Bartoszyce przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”. Szczegóły programu zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Program jest finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Zgodnie z wnioskiem Gminy Bartoszyce oraz umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim przewidziano, że w 2023 roku program jest realizowany od 22 lutego do 31 grudnia 2023 roku.
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na pobyt dzienny: 92 534,40 zł
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na pobyt całodobowy: 10 795,68 zł
 
Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
 
 
Program będzie realizowany w następujących formach:
 
 1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 2. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku / placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.
 
W ramach programu ustalone zostały następujące limity:
 1. limit 151,20 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 15 osób (tj. 14 osób dorosłych oraz 1 dziecko)
 2. limit 9 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego; - 2 osoby dorosłe
 
Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach Kartę zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać usługę opiekuna.
 
UWAGA:
GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 
GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.
 
O KONTAKT PROSIMY Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI Z OŚRODKA POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 

Załączniki

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2022

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

 

PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021

flaga
 
 
PROGRAM RZĄDOWY
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021
 
 
Gmina Bartoszyce przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021”. Szczegóły programu zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego.
Zgodnie z wnioskiem Gminy Bartoszyce oraz umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim przewidziano, że w 2021 roku program jest realizowany od 25 maja do 31 grudnia 2021r.
 
 
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
na pobyt dzienny:
 
97 920 zł
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
na pobyt całodobowy:
 
17 136 zł
 
Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
 
Program będzie realizowany w następujących formach:
 1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
-miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 
 1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
-w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 
W ramach programu ustalone zostały następujące limity:
 1. limit 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 10 osób (tj. 6 osób dorosłych oraz 4 dzieci )
 2. limit 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego; - 2 osoby dorosłe
 
Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach Kartę zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać usługę opiekuna.

 
UWAGA:
GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 
GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.
 
O KONTAKT PROSIMY Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI Z OŚRODKA POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90

 
Dokumenty do pobrania:
 • Załącznik nr 1 (karta zgłoszenia do programu)
 • Załącznik nr 2 (karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM)
 • Klauzula informacyjna RODO

Załączniki

1 2

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin