Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Inwestycje lokalne

Zadania zrealizowane wspólnie z Powiatem Bartoszyckim

W 2021 roku Gmina Bartoszyce udzieliła Powiatowi Bartoszyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadań pod nazwą:
 
 
Remont nawierzchni drogi Barciszewo–Wojciechy o długości 2 752 m – koszt 480 000,00 zł.
Remont nawierzchni drogi w Taplikajmach o długości 595 m. Jest to odcinek drogi Taplikajmy-Barciszewo-Markiny – 90 000,00 zł.
 
W ramach ww. zadań wykonano nakładkę z mieszanki mineralno-asfasltowej w Taplikajmach oraz na drodze prowadzącej z Wojciech do Barciszewa.
 
          
Remont drogi na odcinku Barciszewo – Wojciechy oraz w Taplikajmach
 

Opis stanu dróg gminnych

Na naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 1 630 000,00 zł.
Koszty związane z naprawami i remontami wyniosły 1 517 800,00 zł.
Na zimowe utrzymanie dróg wykorzystano kwotę 112 200,00 zł.
Zakup 204 sztuk nowych prefabrykowanych płyt drogowych i ułożenie ich na odcinku ok. 300 mb gminnej drogi w Szwarunach.
 
Łączny koszt zadania to około 236 000,00 zł.
 
Droga w Szwarunach po remoncie

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Główny układ drogowy Gminy Bartoszyce tworzą: droga krajowa nr 51 i nr 57, oraz drogi wojewódzkie nr 512 i nr 592. Uzupełnienie połączeń stanowią drogi powiatowe i gminne.
 
Długość dróg w Gminie Bartoszyce
drogi krajowe
34 km
drogi wojewódzkie
39 km
powiatowe
91 km
gminne
960 km
(w tym drogi gminne publiczne – 60 km)
 
Drogi gminne publiczne ok. 60 km
droga 120001N Piersele – dr. kraj. nr 51
droga 120002N Żydowo – Zawiersze
droga 120003N granica gm. – Merguny – dr. pow. nr 1386 N
droga 120004N Kiersity – Sortławki
droga 120005N Granica Gminy – Szczeciny – Wargielity – Wojciechy
droga 120007N Wojtowo – Burkarty
droga 120008N Wojciechy – Rodnowo
droga 120009N Borki Małe – Dr. woj. nr 512
droga 120012N Dr. kraj. nr 51 – Wipławki – Nalikajmy – Dr. woj. nr 512
droga 120015N Łojdy – Dr. kraj. nr 51
droga 120016N Bartoszyce – Osieka kolonia
droga 120017N Połęcze (wieś)
droga 120018N Dr. gm. Nr 120016N – Plęsy – Dr. kraj. nr 51
droga 120019N Krawczyki - Klekotki
droga 120020N Krawczyki - Szwarunki
droga 120021N Szwarunki – Dr. gm. Nr 120020 N
droga 120022N Dr. gm. Nr 120020 N – Dr. kraj. nr 57
droga 120023N Parkoszewo - Łapkiejmy
droga 120024N Nowe Witki – Dr. woj. nr 512 (Żydowo)
droga 120027N Szylina Mała (wieś)
droga 120030N Dr. Woj. nr 592 - Gile
droga 120031N Dr. Kraj nr 57 - Brzostkowo
droga 120032N Galiny kol. – Dr. kraj. nr 57
droga 120033N Dr. kraj. nr 57 – Borki Sędrowskie - Gromki
droga 120035N Sokolica – Gr. gm. (Różyna)
droga 120036N Sokolica - Spurgle
droga 120038N Drawa - Dr. woj. nr 592
droga 120039N Skitno (wieś)
droga 120040N Bezledy (osiedle)

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie

Inwestycja powstała na działce drogi wewnętrznej nr 391, zlokalizowanej na kolonii Dąbrowa. Oświetla drogę od zjazdu z drogi powiatowej w kierunku powstającej zabudowy jednorodzinnej.
 
Obejmowała wykonanie elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego o długości ok. 470 mb. z zabudową skrzynki pomiarowo-rozdzielczej na istniejącym przyłączu.
 
Wbudowanie 6 słupków o konstrukcji aluminiowej i oprawami typu LED i mocy 50W.
 
Koszt inwestycji – 58 568,92 zł.
 
Łączny koszt rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy – 229 856,31 zł.
W minionym roku wymieniono 734 sztuki opraw oświetleniowych w celu oszczędności energii oraz poprawy jakości oświetlenia dróg i ulic.
 

Oświetlenie drogowe w miejscowości Maszewy-Nuny

Zakres prac obejmował budowę elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia drogowego w Maszewach i Nunach o długości linii ok. 380 mb. Inwestycja składała się z 6 słupów o konstrukcji aluminiowej z oprawami typu LED o mocy 50W, skrzynki pomiarowo-rozdzielczej na nowo wybudowanym przyłączu.
 
Oświetlenie wykonano na działce drogi powiatowej, zlokalizowanej w zabudowie kolonii Maszewy.
 
Koszt inwestycji – 67 554,34 zł.

Wymiana nawierzchni drogi w Połęczu

Zadanie podzielono na 2 etapy. W 2021 roku wykonano etap I, który polegał na: wymianie nawierzchni drogi o długości ok. 540 m, remoncie zjazdów do posesji, remoncie ciągów pieszych oraz regulacji studni i zaworów sieci znajdujących się w pasie drogowym. Etap II przewidziany jest na 2022 rok.
 
Koszt – 488 786,67 zł.
 
Droga w Połęczu

Modernizacja sieci wodociągowej w Plęsach

Wartość inwestycji – 159 707,25 zł.

Przebudowa drogi gminnej w Plęsach

W ramach przebudowy drogi wykonano:
  • konstrukcję oraz nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego: długość 1 518 m i szer. 5,5 m,
  • nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej o łącznej powierzchni 2 478,14 m2,
  • nawierzchnię ciągów pieszych z kostki betonowej o powierzchni ok. 2 446,17 m2.
 
Kwota inwestycji – 3 268 570,91 zł.
 
Otrzymano dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie - 1 960 727,04 zł.
 
          
Droga w Plęsach podczas remontu i po remoncie

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku

Celem inwestycji było uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Bartoszyce. Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody są zarządzane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach do miejscowości: Łabędnik, Bieliny, Bajdyty i Matyjaszki. Docelowo nowa stacja pozwoli na sukcesywne wyłączenie z eksploatacji trzech istniejących stacji uzdatniania wody w Maszewach, Kinkajmach, Sokolicy.
 
Inwestycja obejmowała:
  • rozbiórkę obiektów istniejących,
  • budowę nowej instalacji technologicznej SUW,
  • wykonanie fundamentów pod stalowy zbiornik wyrównawczy i jego montaż,
  • wykonanie przyłączy między obiektowych,
  • wykonanie instalacji ścieków sanitarnych,
  • montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego wraz z wiatą,
  • modernizację infrastruktury istniejących studni głębinowych oraz wiele innych niezbędnych czynności w celu uruchomienia SUW.
 
Wartość inwestycji – 2 122 009,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych - 891.901,00 zł
 
          
SUW przed remontem
 
 
          
SUW po remoncie

Montaż klimatyzatorów w budynku UG oraz w sali sesyjnej CK w Bezledach

W ramach zadania inwestycyjnego w pomieszczeniach Urzędu zamontowano 20 klimatyzatorów.
 
Wartość inwestycji wyniosła – 97 590,35 zł
 
W budynku Centrum Kultury Gminy Bartoszyce w siedzibą w Bezledach zamontowano 2 klimatyzatory w pomieszczeniu sali sesyjnej gdzie obraduje Rada Gminy.
 
Wartość inwestycji – 16 236,00 zł.
1 2

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin